اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدرضا برزویی
دانشیار، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

فرهنگ و ارتباطات

سردبیر

ناصر باهنر
استاد، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

اعضای هیات تحریریه

حسن بشیر
استاد دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

ارتباطات بین‌الملل

مهدی محسنیان راد
استاد، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

جامعه شناسی و ارتباطات

محمد هادی همایون
استاد، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

محسن الویری
استاد، دانشگاه باقرالعلوم

تاریخ و تمدن

  • alvirimgmail.com
  • 0251-2136517
سعیدرضا عاملی
استاد، دانشگاه تهران، دانشکده مطالعات جهان

جامعه شناسی ارتباطات

ناصر باهنر
استاد، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

سید حسن حسینی سروری
استاد، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فلسفه‌ی علم

الهیات، فلسفه و کلام اسلامی

  • hoseinihsharif.edu
  • 021-66022718
مسعود کوثری
دانشیار، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی

جامعه شناسی و ارتباطات

محمود تقی زاده داوری
دانشیار، دانشگاه قم

جامعه شناسی دین

  • davarishistu.org

مدیر داخلی

مریم شهرابی فراهانی
123

مدیریت

  • m.sh.faragmail.com
  • 021-33561025