انتشار شماره 53 دوفصلنامه علمی-پژوهشی دین و ارتباطات

شماره 53 دوفصلنامه علمی-پژوهشی دین و ارتباطات (بهار و تابستان 1397) چاپ و مقالات بر روی سایت نشریه بارگذاری شد.