اخبار و اعلانات

انتشار شماره 53 دوفصلنامه علمی-پژوهشی دین و ارتباطات

شماره 53 دوفصلنامه علمی-پژوهشی دین و ارتباطات (بهار و تابستان 1397) چاپ و مقالات بر روی سایت نشریه بارگذاری شد.

مطالعه بیشتر

کاربرگ الزامی

کاربرگ تعهد نویسنده به: دفتر دوفصلنامه دین و ارتباطات   بدینوسیله اینجانب .....................، نویسنده‌ی مقاله‌ی .............................، ضمن ارسال مقاله به سامانه‌ی الکترونیکی دوفصلنامه،‌ متعهد می‌گردم همزمان آن را به نشریه‌ی دیگری جهت ارزیابی ارسال نکرده و همچنین در صورت پذیرش مقاله،  اقدام به چاپ آن در هیچ نشریه‌ای ننمایم. نام نویسنده امضاء   کاربرگ مقالات تعیین نویسنده مسئول (درصورت وجود دو نویسنده و بیشتر)   اینجانب.......................... گوامی می‌نماید که مقاله‌ی ..................................................... که با اسم مشترک آقای/خانم ..............................برای ...

مطالعه بیشتر

دوفصلنامه دین و ارتباطات علمی-پژوهشی شد.

  به اطلاع اساتید، پژوهشگران و دانشجویان حوزه‌ی دین و فرهنگ و ارتباطات می‌رساند:   دوفصلنامه دین و ارتباطات بر اساس مجوز به شماره‌ی 3/155595 مورخ 26/07/1391  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق به کسب رتبه‌ی علمی و پژوهشی شد. بر همین اساس، این دوفصلنامه از شماره‌ی 39 علمی-پژوهشی می‌باشد.

مطالعه بیشتر