دوره و شماره: دوره 14، شماره 31، دین و فرهنگ و ارتباطات، شهریور 1386، صفحه 1-196