دوره و شماره: دوره 27، شماره 2 - شماره پیاپی 58، دین و ارتباطات، اسفند 1399 

علمی-پژوهشی

آسیب‌شناسی سیاستگذاری مطبوعاتی در ایران بر اساس گفتمان رهبران انقلاب (تحلیل گفتمان بیانات امام خمینی (ره) و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره مطبوعات)

صفحه 1-27

10.30497/rc.2021.75635

مصطفی انتظاری هروی؛ مجتبی مقصودی


پیش‌بینی میزان دین‌داری دانش‌آموزان بر اساس وابستگی به اینترنت و باور به دنیای عادلانه

صفحه 29-79

10.30497/rc.2021.75636

سمیه تاجیک اسماعیلی


کنکاشی در مدل‌های ذهنی جامعه مداحی ایران؛ تحلیل کیفی با رویکرد راهبردی

صفحه 81-115

10.30497/rc.2021.75637

مصطفی جعفری


علمی-پژوهشی

تبیین و تحلیل سطوح ارتباطی قرآن کریم و ترسیم مدل ارتباطی آن به‌مثابه یک فرایند ارتباطی

صفحه 117-160

10.30497/rc.2021.75638

جاسم دریس؛ علی حاجی خانی؛ سیدمجید امامی؛ نصرت نیلساز


پیامدشناسی فرهنگی اینترنت اشیاء

صفحه 161-201

10.30497/rc.2021.75639

علی زرودی؛ محمدصادق نصراللهی


مطالعه تطبیقی ارتباط درون فردی در دیدگاه‌های دنا وکیت و فیض کاشانی (مورد بررسی کتاب‌های ارتباطات درون فردی؛ صداها و ذهن‌های متفاوت و المحجه البیضاء)

صفحه 202-229

10.30497/rc.2021.75643

محمد حسین سهیل سرو؛ مهدی محسنیان راد


شاخص‌های اخلاق اسلامی در اخبار صداوسیما جهت افزایش اعتماد سیاسی مخاطبان به حکومت (مطالعه موردی: خبر 21 شبکه اول سیما)

صفحه 231-266

10.30497/rc.2021.75644

مرتضی شمس؛ اردشیر زابلی زاده


جستاری فقهی در مواجهه حکومت اسلامی با تهدیدات امنیتی عرصه فرهنگ

صفحه 267-295

10.30497/rc.2021.75645

محمد حسین علیپور؛ محمد محسنی دهکلانی؛ علی اکبر ایزدی فرد


طراحی مدلی برای تبیین سواد رسانه‌ای در نظام آموزشی دوره دوم متوسطه ایران (پژوهشی بر اساس نظریه مبنایی)

صفحه 296-331

10.30497/rc.2021.75646

عزت علیقارداشی؛ محمد سیفی؛ خلیل غفاری؛ علیرضا پویا


بازنمایی تصویر سبک زندگی ایرانیان در تبلیغات تلویزیونی

صفحه 333-379

10.30497/rc.2021.75647

داود محمدی؛ سارا مؤمنی؛ سمیه لبافی


تبیین و تحلیل راه‌های ارتباط و گفتگوی بین مذاهب در اندیشة فقهی امامیه (مطالعة موردی: مدارا با مخالفان مذهبی)

صفحه 381-409

10.30497/rc.2021.75648

سیدمهدی مرویان حسینی؛ محمد تقی فخلعی؛ محمد تقی قبولی


بازنمایی پیاده‌روی اربعین در فضای مجازی: تحلیل نشانه‌شناسی اجتماعی عکس‌های پیاده‌روی اربعین در اینستاگرام

صفحه 411-445

10.30497/rc.2021.75649

مجید موحد؛ زینب نیک نجات؛ زهرا معاون؛ مریم هاشم پور صادقیان