دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی-پژوهشی

تاثیر رهبری اصیل بر کیفیت زندگی کاری و دینداری درونی کارکنان از طریق شکل گیری جو اخلاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1402

10.30497/rc.2023.13371.1567

محمد مهدی احمدیان دیوکتی؛ فاطمه فغانی پنبه زاری؛ رحمان غفاری


تبیین جامعه شناختی تأثیر دین داری بر سرمایه اجتماعی؛ مورد مطالعه شهر بستک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1402

10.30497/rc.2023.244575.1974

منصوره دسترنج


‌‌تغییر بازنمایی نقش‌های خانوادگی در آگهی‌های بازرگانی؛ ظهور الگوی وارونگی نقشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1402

10.30497/rc.2023.243027.1901

فاطمه ملک خانی؛ اعظم راود راد؛ علی اصغر اسلامی تنها؛ سید محمد علی غمامی


تحلیل حقوقی تبلیغات گمراه کننده در بازار اوراق بهادار با تبیین مقررات حاکم بر تبلیغات شرکت های کارگزاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1403

10.30497/rc.2023.244443.1968

سید محمد مهدی خلیل زاده؛ ابراهیم تقی زاده؛ محمد روشن


«ظرفیت‌سنجی نظریه ادراکات اعتباری برای سامان‌دهی نظریه بومی فلسفه فضای مجازی »

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1403

10.30497/rc.2024.240403.1767

سارا طالبی


بررسی و نقد عینیت گرایی در رسانه با تاکید بر مکتب اخلاقی اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1403

10.30497/rc.2024.238877.1662

محمد حسین ظریفیان؛ محمد حسین ظریفیان یگانه